• Priser

  læs mere
 • Aktuelt

  -

  læs mere
 • Ferie & lukkedage

  læs mere
 • Brugeroprettelse

  Tryk på “SELVBETJENING” i menuen til højre. Herefter kommer du videre til klinikkens e-portal Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen. Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er Continue Reading

  læs mere
 • Selvbetjening

  Læs nærmere her

  læs mere

Praktisk info

Vores praksis
Vi driver praksis i fællesskab og har åbent alle hverdage.
Susanne har fri hver onsdag, Inger hver fredag og Henrik hver torsdag.

I ferier og på kursusdage er der så vidt muligt en af lægerne tilstede alle hverdage, således at klinikken kun undtagelsesvis holder lukket.

Vi arbejder udelukkende med konsultation efter tidsbestilling

Du kan altid bestille tid i forvejen hos den af lægerne, du ønsker, men ved akut sygdom, tildeles du den læge der har tid.

Kom godt i gang
Første gang du benytter vores hjemmeside til e-mail konsultation eller medicinfornyelse skal du oprettes som bruger.

Dette gør du ved at trykke på “Kontakt klinikken” i menuen til venstre og følge anvisningerne.

Telefontid
Lægernes telefontid: Alle hverdage kl.8.00-9.00: Du kan i dette tidsrum drøfte problemstillinger med lægerne, der kan ordnes telefonisk ligesom anmodning om sygebesøg også skal finde sted i dette tidsrum. Der vil som regel være travlt i dette tidsrum hvorfor vi anmoder om at almindelige tidsbestillinger og fornyelse af medicin foregår i nedenstående tidsrum.

Vagtordning

I tilfælde af at lægehuset ikke har mulighed for at svare på telefonen i åbningstiden mellem 8 og 16 på alle hverdage, henvises ved akutte problemstillinger på telefonsvarende til et fast telefonnummer, der betjenes af et af nedenstående lægehuse:

Usserød Lægehus

Pia Kabrit

Lægerne Kongevejscentret

Tina Kølle

Anette Dideriksen

Lægerne i Midtpunktet

Bella Pitzner Jørgensen

Mette Breum & Karen Zimmer

Jens Kofoed Johnsen & Magnus Kastrup Olsen

 

Kjær & Højring

Helle Kjær

Andreas Højring

 

Rungstedvej 83

Kirsten Lawaetz

Lotte Bang

Janne Funch

Lau Bertholdt

 

Rungstedvej 76

Martin Zittan

Annelise McMillan

Lars Ostermann

 

Lægerne i Egedalsvænge

Bjørg Clemmesen

Elena Jensen

 

Blåbærhaven

Karen Nagel

 

Kokkedal Lægecenter

Peder Reistad

Anna Karin Gloriam

Sophie Rydahl

 

Lillian Rønnegaard Clausen

Øvrige telefontider
Øvrig telefontid: alle hverdage mellem kl. 9.00-12.00.
Du kan i dette tidsrum bestille tid, få lavet receptfornyelser og konsultere os for praktiske spørgsmål.
Akut sygdom udenfor åbningstid
Ved akut sygdom efter kl. 16.00 samt på alle lør-, søn- og helligdage henvises til telefonnummer 1813.

Online tidsbestilling
E-mail tidsbestilling: Du kan bestille tid via vores hjemmeside www.45862628.dk

Husk at vælge den mulighed der svarer til din problemstilling, så tiden der afsættes er passende.

Vær opmærksom på at det ikke er muligt at bestille tid til blodprøver tirsdag efter kl. 16.

Konsultation
Lægernes konsultationstid: mandag, onsdag og torsdag kl 9.00 -15.30, tirsdag 9.00 – 17.00, fredag kl. 9.00 – 15.00.
Vi kører med 10 minutters moduler, men såvel længere som kortere konsultationer kan forekomme. Der vil derfor ved tidsbestillingen blive spurgt ”Hvad drejer det sig om?” af hensyn til planlægningen, således at den afsatte tid bliver så korrekt som muligt.

Vi arbejder på at undgå ventetider, men beder om forståelse såfremt det skulle forekomme, idet vi arbejde med menneskelig problemstillinger, der ikke altid kan skemalægges.

Vi sætter pris på at få besked i tilfælde af afbud.

Aftenkonsultation
Tirsdag har vi aftenkonsultation kl. 16.00- 17.00.

Sygebesøg
Sygebesøg aftales med lægerne kl. 8.00-9.00, men ved akut svær sygdom er vi selvfølgelig til rådighed hele dagen kl. 8.00-16.00

E-mail konsultation
Via hjemmesiden www.45862628.dk under punktet “Selvbetjening” kan du få svar på kortere spørgsmål af ikke-hastende karakter, idet der kan gå op til 3 dage før svar. Typisk vil der kunne gives svar på rutineblodprøvekontroller (ved fx blodfortyndende behandling), smearprøver og simple problemstillinger.

Receptfornylser
Genbestilling af vanlig medicin finder sted i klinikpersonalets telefontid eller via vores hjemmeside www.45862628.dk
Nye ordinationer samt ordination af antibiotika, stærk smertestillende medicin, sove- og nervemedicin kan kun bestilles ved konsultation med lægerne.

 

Privatlivspolitik for Lægehuset Højmose Vænge

En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede.

Nedenstående beskriver forholdene for patienter der har kontakt til Lægehuset Højmose Vænge.

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med klinikkens undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægehuset Højmose Vænge som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægehuset Højmose Vænge behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Lægehuset Højmose Vænge indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og so-ciale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, allergier, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 

 

 Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

 Udarbejdelse af lægeerklæringer

 Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

 Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier

 Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

 Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

 Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

 Afregningsformål

 Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databe-skyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

o Dokumentationspligt

o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan-staltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til sy-stemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til indivi-der og myndigheder

o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

o [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personop-lysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. syge-huse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

 Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patient-sikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og døds-fald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

 Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

 Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil hen-visningen er sendt.

 Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.

 Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videre-gives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

 Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelsty-relsen via FMK.

 Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

 I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives al-mindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

 Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den al-mindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sund-hedslovens kap. 9.

 Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslo-vens §60.

 Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reg-lerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af læge-midler særligt kap. 3.

 Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslo-vens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsda-tabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som pa-tient.

 Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

 Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående sam-tykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

 Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårø-rende reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på sam-tykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på sam-tykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 XMO/Compucroup (leverandør til vores journalsystem)

DAK-E (digitale forløbsplaner for visse borgere med kroniske sygdomme)

 DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i mi-nimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstat-ningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplys-ninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). 5

 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os

Lægehuset Højmose Vænge

Højmose Vænge 8

2970 Hørsholm